» Regulamin wypożyczalni

Kontakt

  • DudaBox - Bagażniki dachowe i rowerowe Grzegorz Duda
    ul. Długa 161B
    43-227 Góra
    NIP: 5492281992
  • E-mail:biuro@dudabox.pl
  • Telefon+48 698-223-268

Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni Bagażników.


I. Postanowienia ogólne.


1. Właścicielem wypożyczalni jest firma:

DudaBox - Bagażniki dachowe i rowerowe Grzegorz Duda
ul. Długa 161B
43-227 Góra
NIP: 5492281992
Tel: 698223268
Rachunek bankowy: ING 98 1050 1315 1000 0092 3151 0406

2. Regulamin Wypożyczalni jest integralną częścią umowy najmu.


II. Zasady najmu.

1. Wypożyczalnia udostępnia odpłatnie wypożyczany sprzęt w oparciu o umowę najmu.

2. W przypadku braku sprzętu na stanie magazynowym Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wypożyczenia wcześniej zarezerwowanego sprzętu.

3. Zgłoszenie chęci rezerwacji sprzętu odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na naszej stronie www.dudabox.pl lub pod numerem telefonu 698223268. Uwzględniamy również rezerwacje drogą mailową biuro@dudabox.pl

4. Rezerwacja sprzętu może odbywać się minimum 3 dni przed planowanym okresem wypożyczenia, a w przypadku rezerwacji bagażnika bazowego 7 dni przed planowanym okresem wypożyczenia.

5. Dostępność rezerwowanego sprzętu zostanie potwierdzona drogą telefoniczną lub mailową.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia możliwości rezerwacji bagażnika bazowego wymagana jest zapłata zadatku w wysokości 50 złotych, która odliczana jest od późniejszych kosztów wypożyczenia.

7. Wypożyczenie sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.

8. Rezygnacja z wypożyczenia jest jednoznaczna z utratą wpłaconego zadatku. Zadatek nie jest również zwracana w przypadku braku odbioru sprzętu w umówionym terminie.

9. Wpłata zadatku musi nastąpić w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia możliwości wypożyczenia bagażnika bazowego. Wpłaty można dokonać w siedzibie firmy lub wykonując przelew na podane powyżej konto bankowe. Jeśli wymagany zadatek nie zostanie wpłacony, rezerwacja zostanie anulowana.

10. Klient podpisując umowę najmu potwierdza, że otrzymał sprzęt w dobrym stanie technicznym, pozbawiony wad.

11. Klient jest odpowiedzialny za zniszczenie, zdekompletowanie lub ponad normalne zużycie wypożyczonego sprzętu. Wypożyczalnia wycenia powstałe szkody na podstawie ceny naprawy lub wartości braków. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowych, brakujących elementów po cenach rynkowych.

12. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo poboru kaucji, której wartość została zawarta w cenniku i jest zależna od wartości wypożyczanego sprzętu.

13. Najemca w dniu odbioru sprzętu zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu ze zdjęciem w celu zawarcia umowy najmu, wpłacenia kaucji za sprzęt (jeśli jest wymagana) oraz uiszczenia pełnej opłaty za planowany czas najmu. Kwota najmu nie podlega zwrotowi.

14. Opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji ustalone są w cenniku i umowie najmu, ustalone kwoty w umowie najmu są cenami nadrzędnymi nad cennikiem.

15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

16. Zabrania się samoczynnej naprawy sprzętu przez Klienta bez pisemnej zgody wypożyczalni.

17. Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy lub powstałe wobec osób trzecich. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalną, zgodną z instrukcją eksploatację sprzętu.

18. Klient ponosi odpowiedzialność za kradzież lub zaginięcie sprzętu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek zapłacić równowartość wypożyczonego sprzętu.

19. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu przez najemce, podmiot zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania wypożyczalni o dodatkowym okresie wypożyczenia. Opłata dodatkowa w związku z przedłużeniem użytkowania odpłatnego naliczana jest według ustalonego cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego wypożyczenia.

20. Jakiekolwiek przetrzymanie sprzętu ponad wyznaczony okres, zostanie zgłoszone do organów ścigania, jako przywłaszczenie sprzętu.

21. Zwrot sprzętu następuję w siedzibie wypożyczalni.

22. Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt czysty, w stanie niepogorszonym od dnia odebrania sprzętu. W przypadku zwrotu zabrudzonego sprzętu, najemca zobowiązany jest pokryć koszty czyszczenia w wysokości 20 złotych.

23. Wraz z podpisaniem umowy najmu Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych oraz akceptuje niniejszy regulamin.

24. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

Przejdź do strony głównej